algemene voorwaarden

SPORTEN IS VOOR IEDEREEN!

Bij Mitch Gym nemen we alle uitdagingen aan. Ongeacht of je ervaring hebt of niet, wij gaan ervoor om je te helpen het beste uit je te halen.

algemene voorwaarden

Artikel 1: inschrijving

 1.1 Health & Defense, hierna te noemen de “Gym”, is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 56989482 en handelt onder meer ook via de naam Mitch Gym.

1.2 Iedereen heeft recht op twee gratis proeflessen na voorafgaande aanmelding via de website.

1.3 Om na de proeflessen lid te worden, dient een volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende overeenkomst te worden ingeleverd bij de Gym, op papier of digitaal. Pas na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekende overeenkomst, is er sprake van een inschrijving en een lidmaatschap.

1.4 Jongeren tussen de vier en zestien jaar kunnen uitsluitend lid worden en krijgen uitsluitend toegang tot de Gym indien er een schriftelijke goedkeuring heeft plaatsgevonden door de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.

 

Artikel 2: aan- en afmeldingen voor de lessen

 2.1 Het lidmaatschap van de Gym is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

2.2 De Gym stelt zelf de openingstijden en lestijden vast en is gerechtigd deze tijden te wijzigen, dan wel te laten vervallen tijdens erkende feestdagen en schoolvakanties. Restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden vindt niet plaats.

2.3 De Gym stelt een rooster, eventueel met locatiekeuze, beschikbaar voor leden via de website/app, de zogenaamde Gym App

2.4 Toegang tot de lessen is alleen te verkrijgen door een voorafgaande aanmelding voor de desbetreffende les via het rooster van de Gym.

2.5 Afmeldingen lopen via de Gym app. Een afmelding voor de groepsles en fitness dient via de Gym app plaats te vinden vóór 17.00 uur van de desbetreffende dag. Indien de afmelding tijdig is, kan op basis van beschikbare plaatsen een inhaal les worden gepland via de Gym app binnen een tijdspanne van vier weken na uitgifte van de credit(s). Voor personal training geldt kostensloze verplaatsing/annulering tot 24 uur voor aanvang van de ingepande les.

2.6 indien een afmelding niet tijdig plaats vindt via de Gym app, dan kan deze niet worden ingehaald. Ook vindt er geen restitutie plaats van het lidmaatschapsgeld. Uitzonderingen kunnen worden besproken met de administrateur van de Gym.

2.7 Het lid staat zelf in voor het juiste gebruik van de Gym app.

 

 Artikel 3: Lidmaatschapsgelden en betalingen

3.1 Het lidmaatschapsgeld wordt elke maand via een te ondertekenen machtigingsformulier afgeschreven van de opgegeven bankrekening. 

3.2 Het lidmaatschapsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Indien het lidmaatschapsgeld niet is voldaan, mag niet worden deelgenomen aan de lessen. Het lidmaatschapsgeld blijft wel aan de Gym verschuldigd.

3.3 Het lidmaatschap kan worden gewijzigd of beëindigd per de eerste dag van een kalendermaand via een schriftelijke mededeling per e-mail vóór de 1e van de maand.

3.4 De tarieven worden eenzijdig door de Gym vastgesteld en kunnen eenzijdig gewijzigd worden.

 

 Artikel 4: risico’s en aansprakelijkheden

4.1 Sporten bij de Gym geschiedt volledig op eigen risico, eigen verantwoordelijkheid  en eigen aansprakelijkheid. Het lid is zich ervan bewust dat deelname aan de lessen risico’s op blessures en/of (letsel)schade met zich mee kan brengen, gezien de aard van de sport.

4.2 De aanwijzingen van de trainer dienen in het kader van de veiligheid van alle leden altijd opgevolgd te worden, net als de huisregels van de Gym.

4.3 Het lid is zich ervan bewust dat de aangeleerde technieken buiten de sportschool letsel kunnen toebrengen aan anderen. Het is niet geoorloofd de technieken buiten de beoefening van de sport te gebruiken, tenzij er sprake zou zijn van (strafrechtelijk) noodweer.

4.4 De Gym is niet aansprakelijk voor (letsel)schades, van welke aard dan ook, tenzij er sprake zou zijn van door het lid aan te tonen opzet of bewuste roekeloosheid van de trainer.

4.5 De Gym is niet aansprakelijk voor aanvullende schade en/of gevolgschades.

4.6 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Gym beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.

 

 Artikel 5: slotbepalingen

 5.1 De aan de Gym verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie van de Gym en worden niet verstrekt aan derden.

5.2 Op de overeenkomst met de Gym is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, tenzij dwingendrechtelijke regels anders bepalen.